Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ОБЩИНСКО ЗВЕНО „Гора“                                                                                            [email protected]

Ръководител ОЗ „Гора“

Гергана Петкова Димитрова-Сарафова

0889 89 41 66

[email protected]

Горски стражар

Георги Цветков Грънчаров

0882 49 32 32

[email protected]

Технически сътрудник

Иванка Димитрова Найденова

0882 55 78 95

[email protected]

Отчетник Счетоводство

Горски стражар

Георги Иванов Говедаров

Лесничей

Гергана Георгиева Петкова

0882 55 79 02

[email protected]