Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Старши специалист ОМП

Радка Савова Петрова

0728 / 60 201
Вътрешен 111

[email protected]

Техник на пункт за управление

0728 / 60 201
Вътрешен 111