Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ДИРЕКЦИЯ  „Специализирана администрация“

Директор дирекция "Специализирана администрация"

0728 / 60 201
Вътрешен 105

Старши специалист
АСК и ИИ

Иванка Лукова Червенкова

0728 / 60 177

0728 / 60 201
Вътрешен 108


0728 / 60 201
Вътрешен 115

[email protected]

Старши експерт "Кадастър и регулация"

Главен експерт строителство и инвестиционна дейност

Тони Илиева Куртова

[email protected]

Главен специалист Общинска собственост

Мария Цанова Павлова

0728 / 60 201
Вътрешен 116

[email protected]

Системен администратор

Александър Василев Радев

0728 / 60 201
Вътрешен 117

[email protected]

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Старши специалист ПП

Вера Тодорова Данчева-Додова

0728 / 60 201
Вътрешен 115

[email protected]

Младши експерт ПП

Мариета Петьова Михова

[email protected]

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Старши специалист "Социални дейности"

0728 / 60 201
Вътрешен 122

ТЪРГОВИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Специалист кадастрални карти, регистри и селско стопанство

Христина Найденова Миндилова

0728 / 60 201
Вътрешен 116

[email protected]

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО /ГРАО/

Специалист ГРАО Златица

Радка Александрова Стоянова

0728 / 60 120

0728 / 60 201
Вътрешен 118

[email protected]

Специалист ГРАО Петрич

Цветелина Николова Караджова

07 188 / 2270

[email protected]

Старши специалист ГРАО Карлиево/ Инспектор наредби Карлиево

Славка Гетова Дамянова

07 185 / 2090

[email protected]

Старши специалист ГРАО Църквище

Тотка Стоименова Стойкова

0728 / 66 144

[email protected]