Общинска

структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ДИРЕКЦИЯ „Обща администрация“

Директор дирекция  ОА

Анна Стефанова Ланкова

0728 / 60 240

0728 / 60201
Вътрешен 113

[email protected]

СЧЕТОВОДСТВО

Специалист бюджет

Татяна Георгиева Бонева

0728 / 60 180

0728 / 60 201
Вътрешен 110

[email protected]

Главен специалист счетоводител

Стоянка Костадинова Рашева

[email protected]

Специалист счетоводител

Мария Иванова Джамярова

[email protected]

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Главен експерт МДТ

Радка Цветкова Николова

0728 / 66 130

0728 / 60 201
Вътрешен 114

[email protected]

Старши експерт МДТ

Костадинка Петрова Балова

[email protected]

 

Технически сътрудник Общински съвет

Юлияна Георгиева Войнишка

0728 / 60 230

0728 / 60 201
Вътрешен 125

[email protected] 

Старши експерт АИО

Десислава Николова Чолакова-Стоянова

Тел. – факс
0728 / 60 179

0728 / 60 201
Вътрешен 104

[email protected]

Старши специалист "Канцелария на кмета"

Наталия Иванова Станикина

0728 / 60 201

Факс 0728 / 60 202

[email protected]

Старши специалист "Човешки ресурси"

Ани Иванова Цокова

0728 / 60 201
Вътрешен 120

[email protected]

Секретар МКБППМН

0728 / 60 201
Вътрешен 120 

Домакин - архивар

Олга Стефчова Брусева

0728 / 201
Вътрешен 107

[email protected]