О Б Я В А

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ-ГР.ЗЛАТИЦА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА:

 

Социален работник – 1 бр.;

Медицинска сестра – 1 бр.; 

Трудотерапевт – 1 бр. ;

Рехабилитатор – 1 бр. ;

Логопед – 1 бр.;

Психолог – 1 бр.;

Специален педагог – 1 бр..

 

 

І. „Социален работник“: 

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закон за закрила на детето и Правилника за приложението м; Изработва оценки за възможностите на потребителите; Да познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на "Социални услуги" и ги прилага в работата си с персонала на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания и потребителите на социални услуги в центъра, координира дейностите на персонала на Дневен център за възрастни хора с увреждания при изпълнение на ежедневните им задължения, окомплектова документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

            Изпълняващият длъжността трябва да знае:

            - Извършва задължително организаторска и методическа работа в рамките на законоустановеното работно време съгласно КТ и нормативните документи за дейността на социалните работници;

            - Да участва във всички дейности във връзка с цялостното обгрижване на клиентите;

            - Да проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните карти;

            - Да изготвя, картотекира и създава контакти с потребители на социалната услуга;

            - Да осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество;

            - Да насочва и/или придружава клиенти до други социални и/или здравни институции и организации в и извън общината;

            - Осигурява консултации и подкрепа на роднините и семействата на потребителите;

            - Да води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

            - Да организира екипни срещи;

            - Да съдейства на компетентните органи при извършване на проверки от съответните институции и дирекции;

            - Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦДВХУ;

            - Да поддържа постоянни контакти и работи съвместно с Здравни заведения, ДСП, РПУ и др.

            - Да осъществява връзки с други НПО, институции, държавни и общински служители;

            - Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра.

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър, магистър

Специалност: Социални дейности

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

 

ІІ. „Медицинска сестра“: 

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация; Изработва оценки за възможностите на потребителите;Закона за закрила на детето и правилника за неговото прилагане.

            Изпълняващият длъжността трябва да знае:

            - Да разработва индивидуални планове за медицински грижи;

            - Да води социални случаи и предоставя дневни грижи;

            - Да осъществява медицински прегледи на потребителите и следи общото им здравословно състояние;

            - Да дава първа помощ и оказва до-медицинска помощ при необходимост;

            - Да осигурява хигиенни грижи;

            - Да оказва съдействие и посредничество за специализирана медицинска помощ и при избор на личен лекар;

            - Да провежда здравно обучение и консултации в достъпни за потребителите форма. 

            - Да провежда обучения за екипа за първа медицинска помощ.

            - Да информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

            - Да води необходимата документация и отчетност;

            - Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦДВХУ;

            - Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: специалист – медицинска сестра сестра, бакалавър 

Специалност: медицинска сестра

Друга квалификация: работа с компютър

Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

 

ІІІ. „Трудотерапевт“: 

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане ,Изработва оценки за възможностите на потребителите;

            Изпълняващият длъжността трябва да знае:

            - Да умее да организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител на социална услуга в дневен център за възрастни хора с увреждания; 

            - Да работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 

            - Да сформира групи за потребители с общи интереси;

            - Да работи индивидуално и групово с потребители;

            - Да информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

            - Да събира и съхранява дидактични материали;   

            - Да води необходимата документация и отчетност;

            - Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Дневен център за възрастни хора с увреждания;

            - Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Средно- специално или висше - бакалавър, магистър.

Специалност: Педагогика, социални дейности, художествено изкуство и помагащи професии

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

 

ІV. „Рехабилитатор“: 

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане; Изработва оценки за възможностите на клиентите;

            Изпълняващият длъжността трябва да знае:

            - Да работи индивидуално и групово с потребители;

            - Дава съвети и изготвя Изработва оценки за възможностите на потребителите;

            - Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 

            - Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в институцията;

            - Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

            - Води необходимата документация и отчетност;

            - Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦДВХУ;

            - Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше - бакалавър. 

Специалност: Рехабилитация, Кинезитерапия

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

 

V. „Логопед“

 

 1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца,х  ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане; Изработва оценки за възможностите на клиентите;

Изпълняващият длъжността трябва да знае:

 

-       Изработва оценки за възможностите на клиентите;

-       Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати;

-       Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;

-       Провежда корекционно-възпитателната работа с лицата;

-       Работи индивидуално и групово с клиенти;

-       Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;

-       Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

-       Събира и съхранява дидактични материали;  

-       Води необходимата документация и отчетност;

-       Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦДВХУ;

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър,магистър 

Специалност:логопед, дефектолог

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

VI. „Психолог“

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане; Изработва оценки за възможностите на клиентите;

Изпълняващият длъжността трябва да знае:

 

-       Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;

-       Изработва оценки за възможностите на клиентите;

-       Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;

-       Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

-       При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми;

-       Работи индивидуално и групово с клиенти;

-       Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

-       Събира и съхранява дидактични материали;  

-       Води необходимата документация и отчетност;

-       Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦСРИ;

-       Системно се самообразова и повишава квалификацията си;

-       Оказва психологическа подкрепа на служителите на ЦСРИ;

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър,магистър 

Специалност: психология

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

 

VII. „Специален педагог“

 

1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация;Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане; Изработва оценки за възможностите на клиентите;

Изпълняващият длъжността трябва да знае:

 

-       Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;

-       Изработва оценки за възможностите на клиентите;

-       Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;

-       Изработва оценки за възможностите на клиентите;

-       Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране;

-       Работи индивидуално и групово с клиенти;

-       Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;

-       Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

-       Събира и съхранява дидактични материали;  

-       Води необходимата документация и отчетност;

-       Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦСРИ;

-       При изпълнение на задълженията се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички членове на екипа на ЦСРИ, с цел оптимизиране на дейността за изпълнение на целите;

-       Има преки взаимоотношения с клиентите на ЦСРИ и техните близки

 

 

2. Място на работа: Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-гр.Златица. 

3. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър,магистър 

Специалност:специална педагогика

Друга квалификация: работа с компютър

Професионалният опит е предимство

 

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидатите:

            1.Молба за работа;

            2. автобиография;

            3. диплома за завършено образование (копие).

           

Място и срок на подаване на документите: 

Документи за участие следва да се подават от 18.04.2016 г. до 28.04.2016 г. в сградата на общинска администрация – Златица.