Община Златица подобрява своята организация и услуги с европейско финансиране

Анкета ОПАК

69 895 лева са средствата по проекта „Повишаване ефективността на Общинска администрация Златица”, реализиран в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”

Подобряване на управлението на общината, по-качествени услуги и по-мотивирани служители – тези цели залага община Златица с реализацията на проект за ефективност на общинската администрация.
Проектът „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор 12-11-29/20.11.2012 е на обща стойност от 69 895 лева. 85% от средствата са осигурени от Европейския социален фонд, а 15% – от националния бюджет. Общината не участва със собствени средства.


„Това е изключително важен за община Златица проект. Резултатите, които очакваме, са свързани с основната функция на всяка общинска администрация – качествени и ефективни услуги за гражданите и бизнеса. Дейностите са предимно аналитични и административни и в този смисъл не са директно видими за жителите на Златица. Резултатите в перспектива, обаче, ще бъдат усетени във всекидневната връзка на хората с администрацията”, смята кметът Магдалена Иванова.
В рамките на 12-месечния период на реализация на проекта ще бъде изготвен функционален анализ на общината, който ще идентифицира проблемните области. На тази основа ще се оптимизират функциите и работата в администрацията. Функционалният анализ ще е отправна точка за създаването на няколко ключови документа – План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване на ефективността, План за подобряване на икономичността и ефикасността на организацията. На следващия етап ще бъде подготвена Стратегия за организационното развитие на общинската администрация. В хода на подготовката им ще бъдат анализирани основни работни документи – правила, процедури, инструкции. Предвидено е и въвеждане на модел за управление на промяната, който ще даде възможност за планиране на действията, за повече гъвкавост в динамичната среда.
В рамките на проекта ще се актуализира и усъвършенства вътрешната нормативна база. През специални обучения ще преминат и служителите.

„Администрацията е жив организъм, който следва определени правила в работата си. Едновременно с това той е и част от процесите и динамиката на времето. Хората имат все по-високи очаквания към нас и затова смятам, че проектът ще помогне на общината в най-важната й мисия – качествени услуги на базата на откритост, достъпност, бързина и експертност”, посочи кметът.
Магдалена Иванова изтъкна ключовото значение на европейското финансиране за развитието на регионите. За една година община Златица е подготвила и защитила проекти на обща стойност от 6 милиона лева, която надхвърля годишния бюджет на общината.
„Проектът „Повишаване ефективността на Общинска администрация Златица” е в синхрон с „Плана за развитие на община Златица 2007-2013” и в същото време залага устойчивост напред в годините. Ангажимент на общината е да запази и да развива постигнатите резултати минимум пет години след приключването на проекта. Това означава, че ще продължим да поддържаме създадената в рамките му нормативна база и добри практики”, обясни Теодора Петрова, секретар на общинската администрация и ръководител на проекта.
Целевата група на проекта е общинската администрация. Тя е избрана, тъй като има решаващо значение за управлението на общината, стои най-близо до ежедневните проблеми на хората и е в пряк контакт с тях. Теодора Петрова поясни, че проектът ще направи и крачка за активизирането на услуги и комуникация с други институции по електронен път, за осигуряване на електронна и физическа защита на информацията и документите и въвеждане на ISO – стандарти.
За служителите на общината ще се проведе двудневно обучение за запознаване с изводите от функционалния анализ. Споделянето с екипа ще окаже положително въздействие върху повишаването на мотивацията му. Съпътстващо обучение ще включи не по-малко от 20 души от администрацията.
Проектът „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос. 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: ”Ефективна структура на държавната администрация”, се осъществява по договор 12-11-29/20.11.2012., сключен между Министерството на Финансите и Община Златица, с административен адрес: гр. Златица 2080, пл. „Македония” № 1, с БУЛСТАТ/ЕИК 000776464, представляван от инж. Магдалена Иванова – кмет на общината, и Анна Ланкова – директор дирекция ОА (главен счетоводител), за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

——————————————————————————————————————————————————

 

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

P1060133

 Статия

Община Златица успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Резултатите, които постигнахме, отговарят на разбирането ми, че основната функция на всяка общинска администрация на първо място е да предоставя качествени и ефективни услуги на своите граждани и на бизнеса. По време на проекта бяха извършени редица аналитични и административни дейности, чиято цел бе да имаме по-ефективна администрация, да инвестираме в професионализма на нашите служители. Надявам се, че жителите на Златица  ще усетят това в ежедневния си контакт с работещите в общината“, каза по време на заключителната пресконференция секретарят и ръководител на проекта г-жа Теодора Петрова.

В рамките на проекта е извършен функционален анализ, План за действие за оптимизиране на организационното структуриране, План за подобряване на ефикасността и План за подобряване на ефективността на администрацията.  Проведени са обучения за служителите, анализирана и усъвършенствана е  нормативната база. Изработена е и Стратегия за организационно развитие, включваща и модели за управление на промяната.

 

„Дейностите по проекта се реализираха през последната една година. Изготвихме анализ на длъжностните характеристики, органиграма на организационната структура, както и анализ на ефективността и ефикасността на работата на администрацията. От направения функционален анализ са идентифицирани 8 области на подобрение. Проведохме и двудневно обучение на служителите, за да ги запознаем с анализа и препоръките от него“, информира ръководителят на проекта и секретар на община Златица Теодора Петрова. Тя добави, че е проучена детайлно и усъвършенствана нормативната база в общинската администрация. Разработени са нормативни документи, които да дадат възможност да се осигури по-голяма ефективност в дейността на администрацията, в това число правилници, правила, процедури и инструкции за работа.

В рамките на проекта са разработени и два ключови документа, извън предвидените, благодарение на които се обръща специално внимание на задържането на младите хора в общината. Това са Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на младежта и План за учредяване и функциониране на колеж на Минно-геоложки университет, тъй като от стратегическа гледна точка развитието на професионалното образование в общината е от изключителна важност.

 

Общата стойност на проекта е 69 895 лева, като 85% от средствата са осигурени от Европейския социален фонд, а 15% – от националния бюджет. Финансирането по проекта е изцяло безвъзмездно и общината не участва със собствени средства.

Проектът „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос. 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: ”Ефективна структура на държавната администрация”, се осъществява по договор 12-11-29/20.11.2012., сключен между Министерството на Финансите и Община Златица, с административен адрес: гр. Златица 2080, пл. „Македония” № 1, с БУЛСТАТ/ЕИК 000776464, представляван от инж. Магдалена Иванова – кмет на общината, и Анна Ланкова – директор дирекция ОА (главен счетоводител), за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

——————————————————————————————————————————————————

Интервю

Теодора Петрова, секретар на община Златица:

С европейско финансиране община Златица подобрява нивото на услугите за гражданите и бизнеса

Очакваме по-голяма достъпност и бързина в работата на администрацията

Г-жо Петрова, община Златица работи по проект за повишаване на ефективността на общинската администрация. Какви са резултатите от дейностите по проекта, както за общината, така и за нейните граждани?

Проектът „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица” е изключително важен за нас. Резултатите, които очакваме, са свързани с основната функция на всяка общинска администрация – да предоставя качествени и ефективни услуги за гражданите и бизнеса. Дейностите по проекта са предимно аналитични и административни. В този смисъл те не са директно видими за жителите на Златица, поне на етапа на директното им изпълнение. В перспектива, обаче, те ще бъдат усетени във всекидневната връзка на хората с администрацията. Знаете, че ученето през целия живот и оптимизирането на работните процеси е актуална тенденция и една от гаранциите, че експерти и служители, независимо от професионалното си направелние, могат да надградят квалификация, опит, структурите да се оптимизират, да се отстранят дублиращи се дейности. За целева група на проекта е избрана общинската администрация, защото тя има решаващо значение за управлението на общината и стои най-близо до ежедневните проблеми на хората. Този проект ще направи крачка за активизирането на услуги и комуникация с други институции по електронен път, за осигуряване на електронна и физическа защита на информацията и документите и въвеждане на ISO – стандарти.

За служителите на общината ще се проведе двудневно обучение за запознаване с изводите от функционалния анализ. Споделянето с екипа ще окаже положително въздействие върху повишаването на мотивацията му. Съпътстващо обучение ще включи не по-малко от 20 души от администрацията.

Какви средства са заложени по този проект и участва ли общината със собствено финансиране в него?

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” и е на обща стойност от 69 895 лева. 85% от средствата са осигурени от Европейския социален фонд, а 15% – от националния бюджет. Общината не участва със собствени средства.

Кои са конкретните дейности по проекта?

Изготви се функционален анализ на общината, който идентифицира проблемните области. На тази основа се оптимизират функциите и работата в администрацията. Функционалният анализ бе отправна точка за създаването на няколко ключови документа – План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване на ефективността, План за подобряване на икономичността и ефикасността на организацията, на Стратегия за организационното развитие на общинската администрация. В хода на подготовката им се анализираха основни работни документи – правила, процедури, инструкции. Предвидено е и въвеждане на модел за управление на промяната, който дава възможност за планиране на действията, за повече гъвкавост в динамичната среда. В рамките на проекта  актуализираме и усъвършенстваме вътрешната нормативна база.

Администрацията е жив организъм, който следва определени правила в работата си. Едновременно с това той е и част от процесите и динамиката на времето. Хората имат все по-високи очаквания към нас и затова смятам, че проектът ще помогне на общината в най-важната й мисия – качествени услуги на базата на откритост, достъпност, бързина и експертност.

По какви други проекти работи общината?

Имаме още един проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Компетентна и ефективна общинска администрация Златица”. Той е на стойност 36 185 лв. В рамките му всички служители в община Златица ще преминат през обучение по Практически умения за ефективни комуникации, 20 служители ще участват в обучение за Делова комуникация и етикет. Предвидени са още практически занимания по работа с приложения на Мicrosoft, както и надграждащ курс по разговорен английски език за част от служителите.

Всички работещи в администрацията ще се включат в обучения за повишаване на  личната и екипната ефективност, особено важна, когато става въпрос за разрешаване на проблеми, които се нуждаят от комплексна експертиза и участието на служители с различни компетенции. Лекции за ефективно лидерство са предвидени за 15 служители, а занимания за работа с AUTOCAD  – за 6 служители. Благодарение на проекта ще бъдат подобрени презентационните умения на 15 от служителите.

Значението на европейското финансиране е ключово за развитието на регионите. Ще дам за пример, че само за миналата година община Златица е подготвила и защитила проекти на обща стойност от 6 милиона лева, която надхвърля годишния  бюджет на общината.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване ефективността на общинската администрация на Община Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос. 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: ”Ефективна структура на държавната администрация”, се осъществява по договор 12-11-29/20.11.2012., сключен между Министерството на Финансите и Община Златица, с административен адрес: гр. Златица 2080, пл. „Македония” № 1, с БУЛСТАТ/ЕИК 000776464, представляван от инж. Магдалена Иванова – кмет на общината, и Анна Ланкова – директор дирекция ОА (главен счетоводител), за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности