Oткрит конкурс за възлагане на дейност – добив на стояща дървесина на корен в обект 1803

Документация

Проект на договор

Заповед за откриване

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности