Oткрит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” ОБЕКТ 1903

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности