„Консултантска услуга за управление на проект №23/321/01301/ 27.11.2012 «Реконструкция на водопроводна мрежа с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, община Златица»”

Публична покана

Документация 

Образци 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности