АНКЕТНА КАРТА


Уважаема/и Госпожо/Господине,

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос! Анкетата е анонимна!

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Общинска администрация - Златица информация, която да подпомогне по–доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на администрацията.

1. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?
Да
Не

2. От къде получихте първоначална информация за извършваните от общинската администрация услуги?
От нормативни документи
От телефонен разговор
От интернет страницата на общината
От роднини, приятели, познати
От друг източник на информация

3. Според Вас представя ли се ясна, точна и пълна информация за услугите, които извършва общинската администрация (интернет страница, информационно табло, служители)?
Да
Не

4. Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания?


5. Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към гражданите/потребителите на административни услуги?
отлично
много добро
задоволително
по-скоро лошо

6. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?
компетентни
недостатъчни знания
некомпетентни
не мога да преценя

7. Вие сте?
Мъж
Жена

8. На колко години сте?
До 25г.
От 25 до 45г.
От 45 до 60г..
Над 60г.

9. Вашето образование е:
Начално
Основно
Средно
Висше

10. Вашите препоръки и предложенияПроект „Повишаване ефективността на Общинска администрация Златица“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд договор №12-11-29 от 20.11.2012