УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

а) за жилищни имоти – 0,50 лв./кв.м;

б) за нежилищни имоти – 5,00 лв./кв.м.

Срок на изпълнение:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности