Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 17 006

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Заповед за прекратяване

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности