Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1915

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Протокол

Заповед изпълнител

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности