Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 1810

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Заповед за прекратяване

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности