ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №1807

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности