ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

————————–

Заповед за прекратяване 

10-06-2016 г.

——————————–

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности