Търгове и конкурси

———————————————————————————–

отдаване на пасища, мери и ливади от опф

Разпределение на пасища мери и ливади от ДПФ

———————————————————————————–

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 31044.35.61 ПО КККР НА ГР. ЗЛАТИЦА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ – ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Заповед за откриване

Тръжна документация

05.08.2021

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на имот 000206,частна общинска собственост, представляващ масивна сграда /казан/, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с прилежащ терен с площ от 175 кв.м. без промяна на предназначението на обекта за срок от 5 /пет/ години.

10.03.2021

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – 25 кв.м. от УПИ ІI – 633, кв.72  за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност.

10.03.2021

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – отглеждане на горски култури на териотрията на община златица в обект 2101

09.03.2021

Заповед за определяне

Протокол от комисия

31.03.2021

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” обект № 20-04.

30.10.2020

Заповед за определяне

Протокол от комисия

Договор

18.11.2020

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина” обект № 20-03.

28.09.2020

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина” обект № 20-02.

28.07.2020

———————————————————————————–

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Лесокултурни дейности – почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, ограждане на горски култури и възобновителни участъци в района на дейност и на собствен горски фонд на община Златица” в ОБЕКТ № 20-01.

18.03.2020

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1917

05.11.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци ОБЕКТ 1916

04.10.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1915

11.09.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1914

11.09.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – 25 кв.м. от УПИ ІI – 633, кв.72  за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност.

25.09.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – част от  УПИ І – 2034, кв.195 и по ККР № 31044.502.596 от 4 кв.м.,за поставяне на преместваем обект – билборд.

20.08.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – 20 кв.м. от УПИ ІХ – 839, целият от 204 кв.м., кв.73А, отреден „за автоспирка и търговия”, без промяна на предназначението на обекта.

20.08.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на публична общинска  собственост – 100 кв., представляващ част от УПИ І-552, кв.68А с идентификатор 31044.502.559 по ККР на гр. Златица, находящ се на ул. „Свещи плаз”.

20.08.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост – 25 кв. в едно с метален павилион , находящ се на отбивката на чешма „Гергана” , гр. Златица.

31.07.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост – 25 кв.. част от УПИ III – 552, кв. 68 А по РЗП и имот с идентификатор 31044.502.560 по ККР в едно с метален павилион от 20 кв.м. , находящ се на ул. Георги Бенковски , гр. Златица.

31.07.2019

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост – 100 кв., представляващ част от УПИ І-552, кв.68А с идентификатор 31044.502.559 по ККР на гр. Златица, находящ се на ул. „Свещи плаз”.

31.07.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в обект 1913

15.07.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ 1912

19.06.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в Обект 1911

13.05.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ 1910

07.05.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1909

22.04.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в Обект №1908

26.03.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на териотрията на община златица в обект №1907

21.03.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ 1906

19.03.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ 1905

13.03.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за Продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 1904

05.02.2019

———————————————————————————–

Oткрит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” ОБЕКТ 1903

30.01.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 1902

24.01.2019

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” ОБЕКТ 1901

11.01.2019

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 1815

19-11-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ №1814

04-10-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” в ОБЕКТ №1813

19-09-2018 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот със следното описание: общински терен № 2 от 10 кв. м., представляващ част от улично платно (нереализирано), находящ се в кв. 73 по действащия регулационен план на гр. Златица.

14-09-2018 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот със следното описание: общински терен № 1 от 10 кв. м., представляващ част от улично платно (нереализирано), находящ се в кв. 73 по действащия регулационен план на гр. Златица.

14-09-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на дървесина” ОБЕКТ №1812

03-09-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” ОБЕКТ 1811

22-08-2018 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 1810

22-08-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” ОБЕКТ 1809

20-08-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” ОБЕКТ 1808

27-06-2018 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 18 07

07-06-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” ОБЕКТ 1806

07-06-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” ОБЕКТ 1805

02-05-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност “Маркиране на насаждения и дървета за сеч” обект 1804

25-04-2018 г.

———————————————————————————–

Oткрит конкурс за възлагане на дейност – добив на стояща дървесина на корен в обект 1803

23-04-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – попълване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на община Златица. ОБЕКТ 1802

03-04-2018 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност – Добив на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 1801

03-04-2018 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 021

24-10-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 020

18-10-2017 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност – Маркиране на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 019

18-10-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 018

21-09-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 017

21-09-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 016

21-09-2017 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляваща метален павилион от 20 кв.м. находящ се на улица “Хаджи Димитър”, кв. 69 по действащият регулационен план на Гр. Златица.

18-09-2017 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – кабинет № 2,  на І-ви етаж на „Медицински център І – Златица“ ЕООД, което ще се използва като зъболекарски кабинет.

18-09-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 015

01-09-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 014

01-09-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 013

14-08-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 012

14-08-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 011

14-08-2017 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот за поставяне на търговски обект – павилион.

08-08-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 010

24-07-2017 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на дейност – Добив на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 009

20-07-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 17 008

11-07-2017 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в изпълнение на решение №114 от 30.08.2016 на Общински съвет Златица. 

04-07-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 17 007

03-07-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 17 006

20-06-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 17 005

30-05-2017 г.

———————————————————————————–

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 17 004

25-05-2017 г.

———————————————————————————–

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – кабинет № 2,  на І-ви етаж на „Медицински център І – Златица“ ЕООД, което ще се използва като зъболекарски кабинет.

17-05-2017 г.

Заповед за определяне на резултат от търга.

26-06-2017 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс възлагане на дейност “Маркиране на стояща дървесина на корен”  в обект № 17003

05-05-2017 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс – „Добив на стояща дървесина на корен” в обект № 17002

28-04-2017 г.

———————————————————————————–

Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на община Златица, обект № 17001

16-03-2017 г.

———————————————————————————-

Заповед № 507/02.12.2016 г. за определяне на купувачи на : УПИ III-689, кв. 173, УПИ XVII-689, кв. 173, УПИ XX-689, кв. 173, УПИ XVI -689, кв. 173, УПИ XIX-689, кв. 173

02-12-2016 г.

———————————————————————————-

Заповед № 497/29.11.2016 г. определя купувач на УПИ-I, кв. 184

29-11-2016 г.

———————————————————————————–

Заповед № 463/01.11.2016 г. отменя частично процедурата за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост

01-11-2016 г.

—————————————————————————-

Заповед за откриване на търг с явно наддаване за продажба на общински УПИ  – кв.173, кв.184

25-10-2016 г.

—————————————————————————–

Заповед за определяне на изпълнител за Обект № 16006

Заповед за определяне на изпълнител за Обект № 16005

Заповед за определяне на изпълнител за Обект № 16004

Заповед за определяне на изпълнител за Обект № 16003

17-10-2016 г.

—————————————————————

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

03-10-2016 г.

—————————————————————–

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 16005

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 16004

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 16003

27-09-2016 г.

—————————————————————–

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

27-05-2016 г.

—————————————————————–

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

11-05-2016 г.

——————————————————————

ЗАПОВЕД № 176 / 15.04.2016 г. на основание чл. 77, ал. 1-4 от за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златица, приета с Решение № 33 по Протокол № 5/23.01.2012 г. от Общински съвет – Златица, като взех предвид Протоколи за работата на Комисия, назначена с моя заповед № 124/12.03.2016 г., за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на община Златица, открит с моя заповед № 124/12.03.2016 г., в изпълнение на Решение № 621 по Протокол № 63 от проведено заседание на Общински съвет – Златица, по силата на правомощията ми, произтичащи от чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

ПРИЛОЖЕНИЯ

15-04-2016 г.

——————————————————————

Заповед №176/15.04.2016 г. за спечелилите процедурата за отдаване под наем на земеделски земи

15-04-2016 г.

——————————————————————-

Протокол 2 от процедура за отдаване под наем на земеделски земи с НТП – ниви

Протокол 1 от процедура за отдаване под наем на земеделски земи с НТП – ниви

08-04-2046 г.

——————————————————————-

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ по реда на чл.10, ал.1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за Обект № 1601 подотдели 471в; 488б; 488в; 471д; 499н; 499о

21-03-2016 г.

———————————————————————

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП – НИВИ

12-03-2016 г.

———————————————————————-

ЗАПОВЕД №55 / 15.12.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на чл.10, ал.1 т.18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

15-12-2015 г.

————————————————————————-

ЗАПОВЕД №ЗГ-46/ 02.11.2015г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч – Обект № 1502

03-11-2015 г.

————————————————————————-

ЗАПОВЕД № ЗГ-45 / 27.10.2015 г. – Прекратяване на открит конкурс

27-10-2510 г.

—————————————————————————

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ ПО РЕДА НА чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

15-10-2015 г.

—————————————————————————-

ЗАПОВЕД № ЗГ-40 / 18.09.2015 г. за ОБЕКТ № 15302

ЗАПОВЕД № ЗГ-39 / 18.09.2015 г. за ОБЕКТ № 15301

23.09.2015 г.

——————————————————————————

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ по реда на чл.10, ал.1, т. 1 и т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗЛАГАНЕ /4 ГОДИНИ – 2016-2019/

15-09-2015 г.

——————————————————————————–

Открива търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен при условията и по реда на чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – собственост на община Златица в Обект № 15302

Открива търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен при условията и по реда на чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – собственост на община Златица в Обект № 15301

03-09-2015 г.

————————————————————————————

Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот № 000206, частна собственост, представляващ масивна сграда /казан/, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с прилежащ терен с площ от 175 кв.м., АЧОС №121 от 23.02.2010 г., без промяна на предназначението на обекта.

Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински ПИ № 687, кв. 173 от 3 150 кв.м., паянтова сграда от 49 кв.м. по плана на гр. Златица, одобрен със заповед №302/1984 г., актуван с АЧОС № 30/14.04.2008 г.

26-08-2015 г.

————————————————————————————–

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15101

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15102

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15201

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15202

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15203

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15204

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15205

Определяне на участник за изпълнение на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 ЗГ за Обект № 15206

27-04-2015 г.

————————————————————————-

Определяне на участник за изпълнител на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредба по чл.95 ал. 1 ЗГ за Обект №15301

Определяне на участник за изпълнител на дейност добив на дървесина по реда на чл. 10 ал. 1 т. 1 от Наредба по чл.95 ал. 1 ЗГ за Обект №15302

21-04-2015 г.

————————————————————————–

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15101

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15102

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15206

Открит конкурс за възлагане на дейност – отглеждане на горски култури обект №1501

09-04-2015 г.

—————————————————————————–

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15201

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15202

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15203

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15204

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на обект №15205

Открит конкурс за възлагане на дейност – добив на дървесина №15301

Открит конкурс за възлагане на дейност – добив на дървесина №15302

06-04-2015 г.

——————————————————————————–

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна земеделски земи с НТП – нива

18-11-2014 г.

———————————————————————————

Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем стопанска сграда в с.Петрич /виж тук/

01-10-2014 г.

——————————————————————–

Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на общинско помещение /виж тук/

01-10-2014 г.

———————————————————————-

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Хаджи Димитър”, кв.66 , бл.9, представляващ апартамент № 23, ет.ІІІ, с площ 40 кв.м. /виж тук/

06-06-2014 г.

———————————————————————-

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Софийско шосе”, кв.66 , бл.5, представляващ апартамент № 12, ет.ІV, с площ 74 кв.м. /виж тук/

06-06-2014 г.

———————————————————————–

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Софийско шосе”, кв.66 , бл.3, представляващ апартамент № 3, ет.І, с площ 74 кв.м. /виж тук/

06-06-2014 г.

———————————————————————–

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Хаджи Димитър”, кв.68 , бл.10, представляващ апартамент № 2, ет.І, с площ 40 кв.м. /виж тук/

06-06-2014 г.

————————————————————————

Публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти (апартаменти) – частна общинска собственост /виж тук/

10-01-2014 г.

——————————————————————————-

Конкурс за отдаване под наем за срок от три години на имот № 000206, извън регулация, масивна сграда със застроена площ 55 кв. м. с прилежащ терен с площ от 175 кв. м., ведно с изградени 2 бр. съоръжения за изваряване на алкохол – казан, с акт за частна общинска собственост № 121 от 23.02.2010 г. за търговска дейност, с предназначение казан за изваряване./виж тук/

05-06-2013 г.

————————————————————————————————–

Конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – частна общинска собственост – 40 кв. м. от УПИ VII 838, кв. 73А (до Супера), отреден за търговия, целият от 673 кв. м., град Златица, първа зона. /виж тук/

05-06-2013 г.

—————————————————————————————————

Конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – частна общинска собственост – 25 кв. м. от УПИ III-552, целият от 610 кв. м., кв. 68А, град Златица, втора зона, отреден за „търговска дейност” – АЧОС №3/12.03.2012. /виж тук/

05-06-2013 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности