СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности