Спорт

ПРОГРАМА И ПЛАН – СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СК “СТОЯН НИКОЛОВ”- ЗЛАТИЦА ЗА 2014Г. , КОИТО ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ПЛАН – СМЕТКА НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2014 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности