„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SF03303 СМОЛСКО-ПЕТРИЧ – МАХ.БОДЯТ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА”

Публична покана

Документация

Приложения

Количествена сметка

Техническа спецификация

Образец на КСС

Проект на договор

Протокол

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности