РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ 4 И 5 КАТЕГОРИЯ

 

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Цена за предоставяне на административната услуга:

* Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

 

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности