Публично обсъждане на годишен отчет по изпълнение на бюджет 2018

Покана за публично обсъждане – Отчет по изпълнение на Бюджет 2018г

Отчет по изпълнение на Бюджет 2018г. – Докладна записка от кмета на община Златица

Приложение №1 – Отчет на Бюджет 2018г. по приходната част

Приложение №2 – Отчет на Бюджет 2018г. по разходната част

Приложение №3 – Отчет на Бюджет 2018г. по функция

Приложение №4 – Актуализиран план и отчет на капиталови разходи по обекти и източници на финансиране през 2018г

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности