Публични регистри

———————————————————————————————————————————————————————-

Последна редакция 09.11.2020

———————————————————————————————————————————————————————-

Тук можете да намерите публично обявените регистри и информация на община Златица в .pdf или .xls формат. Същата информация може да достъпите и на портала за отворени данни на българските администрации, където тази информация е публикувана и в отворен формат – .csv!

———————————————————————————————————————————————————————-

Линк към наборите от данни на община Златица на портала за отворени данни:

https://data.egov.bg/organisation/profile/80cac09d-7024-40ba-88e4-8e744e04b103

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Счетоводна дейност

—————————————————–

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози.

Информация по чл.71 от Наредбата за превозите – 2017г.

Информация по чл.71 от Наредбата за превозите – 2018г.

Информация по чл.71 от Наредбата за превозите – 2019г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 – Първо Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 – Второ Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 – Трето Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 – Четвърто Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 – Първо Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 – Второ Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 – Трето Тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 – Четвърто Тримесечие

 

Бюджет

Бюджет 2017

Бюджет 2018

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Екология

—————————————————–

Регистър на защитените зони, местности и природни забележителности:

Регистър на защитените зони и местности

Регистър на природните забележителности

 

Регистър на издадените разрешителни за водоползване на територията на Община Златица

 

Регистър на язовирите на територията на община Златица

 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Звено Гора

—————————————————–

Регистър за издадени разрешения за сеч

Регистър за издадени разрешения за сеч 2017

Регистър за издадени разрешения за сеч 2018 (до 10.07.2018)

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Месни данъци и такси

—————————————————–

Информация относно размера на местни данъци и такси

Информация относно размера на местни данъци и такси 2018

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Общинска Собственост

—————————————————–

Регистър на етажната собственост

 

Регистър на имоти публична общинска собственост

 

Регистър на имоти частна общинска собственост

 

Регистър на търговските дружества с общинско участие

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Селско стопанство

—————————————————–

 

Разпределение на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ

Разпределение на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ 2015-2016

Разпределение на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ 2016-2017

Разпределение на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ 2017-2018

Разпределение на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ 2018-2019 (до 31.12.2018)

 

Регистър на земи от Общински поземлен фонд отдадени под наем

 

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства – землище Златица

Регистър на пчелини и пчелни семейства – землище с.Карлиево

Регистър на пчелини и пчелни семейства – землище с.Църквище

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Социални дейности

—————————————————–

Регистър на специализираните институции, социалните услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на общината

Регистър – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Регистър – детски ясли и детска млечна кухня

Регистър – Културни институции

Регистър – социални услуги

Регистър – училища, детски градини и обслужващи звена

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Техническа Служба

—————————————————–

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения – 2017

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения – 2018

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения – 2019

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения – 2020

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения – 2021

 

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж – 2017

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж – 2018

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж – 2019

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж – 2020

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Разрешителни за строеж – 2021

 

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите – 2017

Регистър на техническите паспорти на строежите – 2018

Регистър на техническите паспорти на строежите – 2019

Регистър на техническите паспорти на строежите – 2020

Регистър на техническите паспорти на строежите – 2021

 

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП – 2017

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП – 2018

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП – 2019

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП – 2020

Регистър на издадените заповеди за изменение на ПУП – 2021

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 2017

Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 2018

Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 2019

Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 2020

Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 2021

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Търговия

—————————————————–

Регистър на разрешенията за търговия на открито

Регистър на разрешенията за търговия на открито – 2017

Регистър на разрешенията за търговия на открито – 2018

 

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания – 2017

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания – 2018

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания – 2019

 

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници на теритирията на община Златица

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници – 2018

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници – 2019

 

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения – 2017

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения – 2018

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения – 2019

 

Регистър на категоризираните места за настаняване

Регистър на категоризираните места за настаняване – 2017

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Финанси

—————————————————–

Регистър на даренията в община Златица

 

Регистър на концесиите, предоставени от община Златица

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

—————————————————–

Публичен Регистър – чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – 2018

Публичен Регистър – чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ – 2018

Публичен регистър – чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – 2019

Публичен регистър – чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ – 2019

Публичен регистър – чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – 2020

Публичен регистър – чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ – 2020

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

Регистър на подадените заявления по Закон за достъп до обществена информация

 

Регистър на местните поделения по вероизповедания

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности