Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – 25 кв.м. от УПИ ІI – 633, кв.72 за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност.

Заповед

25.09.2019

———————————————————————————————

Тръжна документация

30.09.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности