Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – част от УПИ І – 2034, кв.195 и по ККР № 31044.502.596 от 4 кв.м.,за поставяне на преместваем обект – билборд

Заповед

20.08.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности