Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – 20 кв.м. от УПИ ІХ – 839, целият от 204 кв.м., кв.73А, отреден „за автоспирка и търговия”, без промяна на предназначението на обекта

Заповед

20.08.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности