Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост – 100 кв., представляващ част от УПИ І-552, кв.68А с идентификатор 31044.502.559 по ККР на гр. Златица, находящ се на ул. „Свещи плаз”.

Заповед

31.07.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности