Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост – 25 кв.. част от УПИ III – 552, кв. 68 А по РЗП и имот с идентификатор 31044.502.560 по ККР в едно с метален павилион от 20 кв.м. , находящ се на ул. Георги Бенковски , гр. Златица.

Заповед

31.07.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности