Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост – 25 кв. в едно с метален павилион , находящ се на отбивката на чешма „Гергана” , гр. Златица.

Заповед

31.07.2019

———————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности