«РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. КАРЛИЕВО, С. ЦЪРКВИЩЕ И С. ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА» ПО ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” № 23/321/01301/ 27.11.2012

ДО

Участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция на водопроводна мрежа с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, община Златица” по Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” № 23/321/01301/ 27.11.2012”

ДО

Юридическите лица с нестопанска цел

ДО

Средствата за масово осведомяване

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, обявявам, че на 19.12.2013г. от 08.30ч. в заседателната зала на Община Златица, на адрес: гр. Златица, общ. Златица, обл. София  област, пл. «Македония» № 1, ще бъде проведено публично заседание на конкурсната комисия, на което ще бъдат обявени отстранените участници, класирането до момента и ценовите оферти на допуснатите до този етап на процедурата участници.

На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

………………………..

Дата:17.12.2013                                                                          /Николай Йочколовски –

Председател на конкурсната комисия/

—————————————————————————-

Разяснение

30-08-2013 г.

—————————————————————————-

Разяснение

Детайл за укрепване на спирателен кран

Напречен профил на автоматичен въздушник

30-08-2013 г.

—————————————————————————–

Разяснение

27-08-2013 г.

——————————————————-

Решение

Обявление

Документация

Приложениe 1 – Оферта

Приложениe 2 – Декларация за запознаване с условията на поръчката

Приложение 3 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложениe 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5 и ал.5, т. 1 от ЗОП

Приложениe 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, 2а предл. първо, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложениe 6 – Декларация по по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Приложениe 7 – Примерен образец на банкова гаранция за участие

Приложениe 8 – Декларация за участие на подизпълнители

Приложениe 9 – Декларация за съгласие за участие на подизпълнител

Приложение 10 – Проект на Договор

Приложениe 11 – Техническо предложение

Приложениe 12 – Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение

Приложениe 13 – Ценово предложение

Приложениe 14 – Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Приложение 15 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, б. “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Приложениe 16 – Декларация за минимален технически състав за изпълнение на поръчката

Приложениe 17 – Декларация за валидност на офертата

Приложениe 18 – Списък на техническото оборудване

Приложение 19 КСС: Обект с. Карлиево

Приложение 19 КСС: Обект с. Църквище

Приложение 19 КСС: Обект с. Петрич

Приложение 20 – Техническа спецификация

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности