„Периодична доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95H, дизелово гориво и автогаз) за моторните превозни средства на община Златица чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез системи на зареждане.”

Публична покана

Документация за участие

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Списък бензиностанции

Образец № 3 – Декларация за ползване на подизпълнител

Образец № 4 – Декларация от подизпълнител

Договор проект

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности