Профил на купувача/Обществени поръчки

Обществени поръчки до 15.04.2016 г.

Процедури по реда на ЗОП

Публични покани

Предварителни обявления 

Вътрешни правила

Контакти

 

Обществени поръчки след 15.04.2016 г.

Процедури по реда на ЗОП

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Вътрешни правила

Контакти

 

Обществени поръчки след 14.06.2020г.

От 14.06.2020г. влиза в употреба Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която служи за обявавяне на едно място на обществени поръчки от всички органи на държавата.

Линк към профила на Община Златица в ЦАИС ЕОП

 


           
zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности