Профил на купувача/Обществени поръчки

Обществени поръчки до 15.04.2016 г.

Процедури по реда на ЗОП

Публични покани

Предварителни обявления 

Вътрешни правила

Контакти

 

Обществени поръчки след 15.04.2016 г.

Процедури по реда на ЗОП

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Вътрешни правила

Контакти

 

 

 


           
http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности