Проект “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи в община Златица”

logos

 

 Проектът „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи в община Златица“ се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Цел на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност и намаляване емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха при отоплението на общински сгради със социална насоченост в община Златица.

Повишаване на знанията и информираността относно ВЕИ и мерките за енергийна ефективност в общината.

 

Мерки за постигане на целите на проекта:

-Замяна на нафтов котел с котел на биомаса (пелети) и изграждане на слънчева инсталация за БГВ в ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Златица;

-Замяна на нафтов котел с котел на биомаса (пелети) и изграждане на слънчева инсталация за БГВ в СОУ „Паисий Хилендарски“ – разширение, гр. Златица;

Основни дейности по проекта:

1.Процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти.

2.Процедура за избор на доставчици на оборудване и изпълнители на съпътстващите СМР.

3.Изготвяне на работни проекти за ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“ и СОУ „Паисий Хилендарски“ – разширение.

4.Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна инсталация, сграда 1 и сграда 2 на ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“.

5.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел на пелети в ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“.

6.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“.

7.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация котел на пелети в СОУ „Паисий Хилендарски“ – разширение.

8.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация слънчева инсталация в СОУ „Паисий Хилендарски“ – разширение.

9.Одит на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 

 На   19.02.2016 г. от 11.00 часа в конферентната зала на І етаж в сградата на Общинска администрация – град Златица се състоя пресконференция по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи в община Златица“. Присъстващите граждани и заинтересовани страни бяха запознати с дейностите по проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

WP_20160219_11_13_44_Rich WP_20160219_11_13_19_Rich WP_20160219_11_12_40_Rich IMG_1335

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, станите – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности