ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″

Проект: „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда”, Процедура BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Проектът включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за ТБО Златица в землището на на гр. Златица. За нуждите на инсталациите е отредена площадка за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО Средногорие Еко, включващо общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч с площ 14,863 дка. При реализацията на проекта ще се въведе система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията в общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. За организиране на системата за разделно събиране на зелените и биоразградимите отпадъци ще бъде доставена техника за събиране и транспортиране на зелените и биоразградимите отпадъци и съдове за разделно събиране.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. С реализацията на проектното предложение се постигат националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не помалко от 50 % от образуваните битови отпадъци.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от 27.07.2018 г.

Дейности по проекта:

  1. Подготовка на проектното предложение
  2. Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, организация и провеждане на тръжните процедури.
  3. Инженеринг проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на компостиращата инсталация
  4. Инженеринг проектиране, строително монтажни работи и авторски надзор на инсталацията за предварително т ретиране на битови отпадъци
  5. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци.
  6. Доставка на мобилна техника, необходими за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране.
  7. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградим и битови отпадъци и спец иализирана транспортна техника.
  8. Организация и управление
  9. Информация и публичност на проекта.

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности