Проект “Европейска пътна карта на Община Златица за Програмен период 2014 – 2020 г.”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Формулиране на местните политики, ресурсно осигурено стратегическо планиране на следващия програмен период 2014-2020 от членството ни в ЕС, оценка на въздействието от периода 2007-2013 г., качествен и ефективен мониторинг и последваща оценка на изпълнението им – в координация и партньорство с всички заинтересовани страни на територията на Община Златица.

DSC_8552

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Осигуряване на откритост, координация и достъпност при съставяне на програмни документи и политики за развитие на Община Златица за периода 2014-2020 г., чрез иновативни методи за планиране, мониторинг и оценка на изпълнението.
2. Тясна субординация между общинската власт, Областната управа и Регионалната власт за осигуряване на синхрон и хармонично развитие в посока от местно, през регионално до национално ниво.
3. Залагане на приоритети и мерки в ОПР 2014-2020 с висока отговорност и предвидимост на резултатите за постигане на ефективно изпълнение на един устойчив растеж на местно ниво.
4. Гарантиране на максимална отчетност, откритост и ефективност при мониторинга и оценката на изпълнението на новия ОПР и при оценката на изпълнението за развитието на Община Златица в периода 2007-2013 г.
5. Осигуряване на законност, ефективна и ефикасна организация в стремеж към по- добро управление, ориентирано към действителните потребности на обществото, с широко участие на гражданското общество и на всички заинтересовани страни.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
ДЕЙНОСТ 1: Сформиране на екип и ефективно изпълнение на проектните дейности;
ДЕЙНОСТ 2: Подготовка на документация и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на Обществени поръчки с предмети и по обособени позиции:                                                               • Позиция 1 – Изготвяне на ОПР на Община Златица 2014-2020 г.
• Позиция 2 – Оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. за Община Златица.
• Позиция 3 – Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации;
ДЕЙНОСТ 3: Изпълнение на ОП с предмет:
• Позиция 1 – Изготвяне на ОПР на Община Златица 2014-2020 г.
• Позиция 2 – Оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. за Община Златица.
• Позиция 3 – Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация в Община Златица.
ДЕЙНОСТ 4: Съгласуване на разработваните документи по местното развитие с тези по вертикала – областно, регионално и национално нива.
ДЕЙНОСТ 5: Приемане на Плановите и Стратегически документи, подготвени в процеса на изпълнение на настоящия проект от Общински съвет Златица за утвърждаването им и гарантиране на обезпечението и изпълнението им.
ДЕЙНОСТ 6: Изпълнение на Дейности по информация и публичност на проекта.

poster

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса по планиране, изпълнение и мониторинг на местното развитие в Община Златица.
Изготвени детайлни анализи на ситуацията, ресурсите и перспективите по отношение развитието на населените места от Община Златица.
Разработени стратегически и оперативни документи от местно ниво, отговарящи на ресурсите и потребностите на местните общности и население.
Разработени, приети и гарантирани механизми за участие и контрол по изпълнението на изготвените документи за местно развитие.
Осигуряване на устойчивост на местното развитие, чрез активен и ефективен контрол.

Обща стойност на проекта: 76 015, 69 лв.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Дата на приключване: 25.08.2014 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 2014-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 2014-2020 г.

Оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013г.

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Златица

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности