Продължава работата по доизграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Продължава работата по доизграждането на обект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Община Златица, за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”. Започнаха изкопните работи по общата инфраструктура и се изграждат площадките и сградите на Инсталацията за предварително третиране. Доставена е и част от технологичното оборудване на инсталацията. Община Златица ще продължава да информира жителите на Средногорието за хода по изграждането на обекта.
progres_istalaciq_otpadaci_1progres_istalaciq_otpadaci_2

progres_istalaciq_otpadaci_3

progres_istalaciq_otpadaci_4

progres_istalaciq_otpadaci_5

progres_istalaciq_otpadaci_6

progres_istalaciq_otpadaci_7

progres_istalaciq_otpadac_8

progres_istalaciq_otpadaci_9

progres_istalaciq_otpadaci_10

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности