Програми и проекти

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за отчетна година 2019 съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

————————————————————————————————–

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Златица за 2019г.

————————————————————————————————–

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за отчетна година 2018 съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

————————————————————————————————–

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″

————————————————————————————————–

 

logo_EU_BG
лого-ню

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

На 17 февруари в община Златица се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0146-C001 по Проект „Възможност за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на община Златица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът включва процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Златица за срок от 23 месеца на стойност 477103.58 лв. Обща цел на проекта е Подобряване качеството и разширяване възможностите за самостоятелен живот на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване от община Златица, чрез предоставяне на иновативна социална услуга в домашна среда, а Специфичните целиОсигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа за хората в неравностойно положение в община Своге чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, връщане на реалния пазар на труда на безработни лица от общината и хората, които полагат грижи за близките си с увреждания; повишаване на тяхната квалификация и даване възможност на лицата в неравностойно положение да участват активно при планиране на услугата. Целева групата са: хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания) и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Важна част от Проекта е закупуването на специализиран автомобил, приспособен за обслужване на трудно-подвижни хора и такива с увреждания

 

IMG_1306 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320

Проект № BG05M9ОP001-2.002-0146-C001“Възможност за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на община Златица.” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

————————————————————————–

Европейски програми и Проекти

Проект “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи в община Златица”

ПРОЕКТ “ЕВРОПЕЙСКА ПЪТНА КАРТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 г.”

————————————————————————————————–

ЗАВЪРШИ И ПОСЛЕДНИЯТ ЦИКЪЛ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПО ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

На 16 май 2014 година успешно завърши и последното обучение за служителите в общинска администрация – Златица, проведено в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация“, реализиран по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Като резултат от проекта са обучени всички 34 служители на администрацията в общо 122 обучения, а всеки служител получи сертификат за преминатото от него обучение.

В рамките на едногодишния проект на община Златица, който стартира през май 2013 година, се реализираха два вида обучения – от каталога на Института за публична администрация и обучения извън каталога на Института. Последната фаза обучения включи следните курсове:

  • Практическо обучение за повишаване на презентационните умения, проведено на 26, 27 и 28 март 2014 г., в което участваха 15 служители, с преподавател Валя Данкова
  • Екипна ефективност на 15, 16 и 17 април 2014 г., в което участва цялата администрация от 34 души, с преподавател Георги Стоянов
  • Ефективно лидерство на 28 и 29 април 2014 г. за 15 служители, с  преподавател Мирослава Даковска
  • Лична ефективност, проведено на 15 и 16 май 2014 г.  В него участваха 34 души,  преподавател  Мирослава Даковска
  • Практическо обучение за работа с AutoCAD. Обучението се проведе през  април и май по два часа дневно извън работно време. Общото времетраене на обучението е 15 дни, обучени са шестима служители от преподавател Мария Иванова.

Служителите на администрацията споделят, че обученията по лидерство, екипна ефективност, презентационни умения са изключително занимателни и съчетани с интересни тренинги и практически игри. Идеята на преподавателите е да мотивират служителите и да разчупят ежедневната им работа с клиенти и граждани, тъй като често проблемите, които трябва да бъдат решени, са мултидисциплинарни и налагат участие на специалисти с различни познания.

Целта на всичките обучения е да се подобри компетентността на служителите, като се съчетае спецификата и функциите на администрацията с необходимостта от постигане на високи лични резултати и работа в екип. Част от обученията имаха предимно практическа насоченост (презентационни умения и работа с AUTO CAD), като целта е да се подобри квалификацията на служителите и се повиши тяхната мотивация.

Проектът е възможност да се инвестира в квалификацията на общинска администрация като се използват европейски средства.  Изпълнението на проекта доведе до повишаване капацитета на служителите, което ще има дългосрочен и надграждащ ефект за развитието на общината, което е и предпоставка за осигуряване на устойчивост в развитието й.

Предстои и провеждане на заключителна пресконференция по проекта на 20 май 2014 година.

Общата стойност на проекта, спечелен от общината, е 36 185 лв., като 85% от  средствата са осигурени от Европейския социален фонд, а 15% – от националния бюджет. Община Златица не участва със собствено финансиране.

След края на обученията след година община Златица вече разчита на по-ефективна администрация  и на усъвършенствани работни процеси, с които ще се постигат по-кратки срокове и по-добри резултати.

Проектът „Компетентна и ефективна общинската администрация Златица”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос. II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2:„Компетентна и ефективна общинската администрация”. Проектът се осъществява по договор А12-22-122/27.05.2013., сключен между Министерството на финансите и Община Златица с административен адрес: гр. Златица 2080, пл. „Македония” № 1, с БУЛСТАТ/ЕИК 000776464, представляван от инж. Магдалена Иванова – кмет на общината и Анна Ланкова – директор на дирекция ОА (главен счетоводител), за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

DSC03224 DSC03227 DSC03230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————–

Наименование на проекта: Осъществяване на мерки за предотвратяване на наводнения в община Златица

Обща стойност на проекта: 747 400, 45 лв. Собственият принос е в размер на 5%.

 

Наименование на проекта:Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”, гр. Златица

Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие”
Схема: Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини

Основни дейности: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”.
Намаляване на разходите за електроенергия и отопление на сградите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”
Постигане на изискванията за сертификат категория А на сградите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”.

Обща стойност на проекта: 361 744.27 лв. Собственият принос е в размер на 15%.

Наименование на проекта: Managing Historical Heritage for Rural Nodes Regeneration

Източник на финансиране: INTERREG IVC

Основни дейности: Проектните дейности са насочени към опазването и популяризирането на културното наследство като приоритетна област. Реализирането му ще даде възможност на община Златица да установи контакти с партньори от други страни, да участва в изпълнението на международен проект в тази област, да обмени добри практики с участници от различни страни. Сред конкретните дейности са: актуализиране на общинските планове по отношение на разглежданата област, провеждане на конференции, семинари, работни срещи, съвместни обучителни сесии, както и разработване на съвместен сайт, брошури, дипляни.

Проектът е разработен съвместно с партньори от Белгия, Испания, Италия, Полша, Литва.

Обща стойност на проекта: 1.568.396,81 евро.Не се изисква собствен принос.

Наименование на проекта: По-добро управление, чрез повече публичност, прозрачност, отчетност и контрол

Източник на финансиране: ОП «Административен капацитет»

Операция: Прозрачна и почтена държавна администрация

Основни дейности: Дейностите, включени в проектното предложение целят повишаване на прозрачността и отчетността на общинската администрация като: изучаване и прилагане на опита и добрите практики на други администрации; разработване на Интернет страница и комуникационни стратегия; провеждане на кръгла маса и семинар; разработване и разпространение на справочник, наръчник, информационен бюлетин и други.

Обща стойност на проекта: 504 107, 02 лв. Без собствен принос от страна на кандидата.

Име на проекта: Нов избор–развитие и реализация

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси”,
схема „Развитие”, BG051PO001-1.1.03

Основни дейности: Разкрити са 27 работи места на длъжност „градинар”, на които е осигурено едногодишна заетост. Дейностите са свързани с поддържане на градинки и зелени площи в общината.

Бенефициенти: 27 лица от община Златица, на които за периода на изпълнение на проекта е осигурено трудовото възнаграждение и полагащите се осигуровки.

Период на изпълнение: май, 2011г. – май, 2012г.

Име на проекта: Подкрепа за достоен живот

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси”
схема „Алтернативи”, BG051РО001-5.2.09

Основни дейности: Преодоляване на социалната изолация на сем., в които има лица зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможност лицето да получи право на индивидуален бюджет за ползване на социална услуга.

Бенефициенти: 4 лица от община Златица са потребители на социалната услуга „Личен асистент” за I-ви етап и 13 лица от община Златица са потребители на социалната услуга „Личен асистент” за II-ри етап

Период на изпълнение:I-ви етап–от 10.01.2011г. до 07.03.2011г.
II-ри етап–от 10.03.2011г. до  07.03.2011г.
III -ти етап-от 09.01.2011г. до 07.03.2011г.

 

Име на проекта: Оборудване на библиотеката
при НЧ „Оборище”, с. Петрич, община Златица

Източник на финансиране: Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, етап 2010г

Осигурено оборудване: Три компютърни конфигурации с камери, микрофони и слушалки, едно мултифункционално устройство

Постигнати резултати: Оборудвана е с техника библиотеката при НЧ „Оборище”, с. Петрич, община Златица

Име на проекта: Оборудване на библиотеката
при НЧ „Н.Й. Вапцаров”, с. Църквище, община Златица

Източник на финансиране: Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, етап 2010г

Осигурено оборудване: Три компютърни конфигурации с камери, микрофони и слушалки, мултифункционално устройство

Постигнати резултати: Оборудвана е с техника библиотеката при НЧ „Н.Й. Вапцаров”, с. Църквище, община Златица

 

Име на проекта: Оборудване на библиотеката към НЧ „Христо Смирненски”, гр. Златица

Източник на финансиране: Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” етап 2009г

Осигурено оборудване: 13 настолни компютри, включително камери, слушалки и микрофони; лаптоп; цветен лазерен принтер; мултифункционално устройство (скенер, копирна машина, принтер); мултимедиен проектор

Постигнати резултати: Оборудване на библиотеката към НЧ „Христо Смирненски”, гр. Златица

Име на проекта: Изграждане на многофункционална открита спортна площадка

Източник на финансиране: Национална програма за съфинансиране от МОН на общински проекти насочени към подобряване на материалната база в училищата, съфинансиран от бюджета на общината, предприятията „Челопеч майнинг” и „Елаците мед”

Стойност на проекта: 87 500, 00 лв

Период на изпълнение: септември 2009г. – април 2010г.

Постигнати резултати: Изградена многофункционална открита спортна площадка за тенис на корт, футбол, баскетбол, хандбал.

Име на проекта: Ремонт сградата на община Златица

Източник на финансиране: Проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината

Стойност на проекта: 200 000 лв.

Период на изпълнение: февруари 2009г.- декември 2009г

Постигнати резултати: Извършен ремонт на сградата на общинска администрация Златица, които включва дейности: ремонт на покрив и фасада, боядисване, подмяна на дограма.

 

Име на проекта: Ремонт на дом за медико-социални грижи (ДМСГД) Златица

Източник на финансиране: Проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината

Стойност на проекта: 200 000 лв.

Период на изпълнение: февруари 2009г.- декември 2010г

Постигнати резултати: Извършен ремонт на сградата на общинска администрация Златица, които включва дейности: ремонт на покрив и фасада, боядисване, подмяна на дограма.

Име на проекта: Ремонт на читалище „Христо Смирненски”

Източник на финансиране: Проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината

Стойност на проекта: 80 000 лв.

Период на изпълнение: октомври, 2006- май, 2007

Постигнати резултати: Извършени ремонтни дейности на НЧ
„Христо Смирненски”, гр. Златица

Име на проекта: Ремонт на полицейски участък в гр. Златица

Източник на финансиране: Проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината

Стойност на проекта: 31 000 лв.

Период на изпълнение: Октомври, 2006- Окномври, 2007

Постигнати резултати: Извършени ремонтни дейности на полицейски участък, гр. Златица

Име на проекта: Изграждане на училищен корпус в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”

Източник на финансиране: Посолството на Япония в Република България

Стойност на проекта: 100 000 лв.

Период на изпълнение: август, 2004- декември, 2005

Постигнати резултати: Строително-ремонтни дейности на училищен корпус в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”

 

Име на проекта: Ремонт на църква „Св. Георги Победоносец”

Източник на финансиране: Проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината

Стойност на проекта: 124 000 лв.

Период на изпълнение: декември, 2003- декември, 2004

Постигнати резултати: Ремонтни дейности, извършени на църквата „Св. Георги Победоносец”

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности