Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна земеделски земи с НТП – нива

ЗАПОВЕД

Декларация за липса на задължения

Заявление за участие в търга

Декларация за съгласие

Тръжна документация

Проектодоговор

Документация

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности