ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ

ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности