ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА – ПРОЕКТ

Част 1 – Обща част.

Част 2 – Защита при земетресение.

Част 3 – Защита при наводнение.

Част 4 – Защита при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

Част 5 – Действия при възникване на промишлени аварии.

Част 6 – Защита при снегонавявания и обледенявания.

Част 7 – Защита при пожари.

Част 8 – Външен авариен план на “Аурубис България” АД.

Приложения №1 – №19.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности