ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Лесокултурни дейности – почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, ограждане на горски култури и възобновителни участъци в района на дейност и на собствен горски фонд на община Златица” в ОБЕКТ № 20-01.

Заповед за откриване на открит конкурс

Проект на договор

Документация

Приложения

——————————————————————————————————-

Протокол

Заповед за класиране и определяне на изпълнител

06.04.2020

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности