Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на община Златица, обект № 17001

Договор

10-04-2017 г.

——————————————————–

Заповед

Документация

Спецификация 1

Спецификация 2

Технологичен план за залесяване 1

Технологичен план за залесяване 2

Технологичен план за залесяване 3

Технологичен план за залесяване 4

Приложения

Проект на договор

Заповед

Протокол

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности