ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ ПО РЕДА НА чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

Оферта

Документация

Заповед

Проект на договор

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности