Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив на стояща дървесина на корен” – обект 1806

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Заповед за прекратяване

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности