Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – попълване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на община Златица ОБЕКТ 1802

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

Договор

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности