Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – отглеждане на горски култури на териотрията на община златица в обект 2101

Заповед

Проект на договор

Приложения

Документация

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности