Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина” обект № 20-03

Заповед за откриване

Документация

28.09.2020

——————————————————————————————-

Проект на договор

Приложения

29.09.2020

——————————————————————————————-

Заповед за определяне

Протокол от комисия

Договор

21.10.2020

——————————————————————————————-

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности