ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ “ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА” В ОБЕКТ 1913

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Протокол

Заповед за определяне

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности