ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 2016

Документация

Заповед за откриване

Проект на договор

Приложения

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности