Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на териотрията на община златица в обект №1907

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности